Sandığın Amacı ve İştigal MevzularıA-) Sandığın amacı sigortalılarının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malüllük, emeklilik - yaşlılık ve ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarıyle ana ve babalarının hastalık hallerinde, bu Statüde yazılı şartlarla, gerekli sosyal sigorta yardımlarını sağlamaktır.
B-) Sandık, kreşler, huzur evleri ve dinlenme yerleri kurup işletebilir.
C-) Sigortalıların çocuklarından lise veya dengi veyahut yükseköğrenime devam edenlere, Sandıkça, Sandığın toplam sigortalı personel sayısının % 1’ini geçmemek üzere, genel geçim koşulları ile yardım alanların gelir ve başarı durumları gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulunca saptanacak esaslara göre öğrenim yardımı yapılabilir.
D-) Sandık, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili her türlü işleri yapabilir.

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2019 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr