2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI’NDAN
 
Vakfımızın 2018 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulunun 14 Mayıs 2019 Salı günü saat 14.30’da Şekerbank Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No1/1A Kâğıthane / İSTANBUL adresindeki B2 Konferans salonunda Yapılması kararlaştırılmıştır.
 
Bu toplantıda gerekli çoğunluk bulunmadığı takdirde ikinci toplantı 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü aynı saatte ve aynı yerde yeniden yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi aşağıdadır. Vakıf senedinin 15.maddesi uyarınca ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, Sonraki toplantıda salt çoğunluk aranmaz ve toplantıya katılanlarla yetinilir.
 
İlgililere duyurulur.
 
 
G Ü N D E M:

  1. Açılış, 
  2. Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için seçilen Divana yetki verilmesi, 
  3. Vakfın 2018 Faaliyet yılı Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir Gider Hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu ve 2019 yılı bütçesinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  4. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler Kurulu üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri,
  5.  Vakfımızın 2018 Aktüerya Raporu Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi
  6.  Dilek ve Temenniler, Kapanış 
                      31 ARALIK 2018 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF TL PASİF TL
Hazır  Değerler 74.790.01 Diğer Çeşitli Borçlar 14.584.976,57
Menkul Kıymetler 114.513.224,99 Borç ve Gider Karşılıkları 851.643,74
Alacaklar(Kısa vadeli) 20.560.421,88 Gider Tahakkukları 6,18
Gelir Tahakkukları 41,23 Ticari Borçlar 13.670,91
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 Alınan Diğer Avanslar 59.000.000,00
Alacaklar (Uzun Vadeli) 38.304,51 İştirakler Yeniden Değer Artışları 2.855.152,85
Mali Duran Varlıklar 32.379.750,69 Geçmiş Yıl Gelir Fazlalıkları 151.724.099,92
Maddi Duran Varlıklar 213297,46 Dönem Gider Karşılığı -61.249.719,40
Aktif  Toplamı 167.779.830,77 Pasif Toplamı 167.779.830,77
 
 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2019 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr