KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) hususunda Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı (“Vakıf”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
Vakıf üyeleri ve hak sahiplerine ait kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Vakıf, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında üyelerine sosyal sigorta ve sağlık hizmeti verilmesi, sağlık hizmetinden faydalanılabilmesinin sağlanması ve geliştirilmesi için veri tabanının oluşturulması, güncellenmesi; bilgileri tespit etmek için kimlik, adres ve kişisel sağlık verileri dahil diğer gerekli tüm bilgi ve belgelerin  elde edilmesi, kaydedilmesi, kağıt veya elektronik (internet/mobil vb.) ortamda düzenlenmesi, vakfın yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, üyelerin memnuniyetinin sağlanması, verilerin doğru ve güncel tutulması gibi amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.
 
Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi
Vakıf, üyenin ve üyenin hak sahiplerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; verilerinizi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere vakfımızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirmek olarak sayabiliriz.
 
Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi ve kuruluşlar, kamu tüzel kişileri, Şekerbank T.A.Ş., vakıf sistemine entegre olan kurumlar, Vakıfa Aktüerya hizmeti veren şahıs ve/veya kuruluşlar ve hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalardır. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin Sosyal Güvenlik Kurumu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, T.C. Türkiye İstatistik Kurumu, Mahkemeler gibi resmi idari merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.
 
Kişisel Verileriniz Saklanması
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Vakıf’a yapacağınız yazılı bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Vakıf tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, vakıf tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını       öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.
6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Kemeraltı Caddesi No:46 Kat:2 Tophane-Beyoğlu/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya sandik@sekerbanksandik.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.
Kurum           : Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
Adresi           : Kemeraltı Caddesi No:46 Kat:2 Tophane/İstanbul
Telefon         : 0212 393 78 40
 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2022 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr